Общинска избирателна комисия Дулово


РЕШЕНИЕ
№ 240-МИ
Дулово, 03.09.2021

ОТНОСНО: Произнасяне по сигнал с вх. № 308 от 21.07.2021 г. , подаден от Николай Илиев Илиев, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на Невзад Хакъ Ибрям, в качеството му на Кмет на кметство с. Секулово

В ОИК Дулово е постъпил сигнал от Николай Илиев Илиев с вх. № 308 от 21.07.2021 г., с който се сезира ОИК- Дулово с твърдение за нарушение на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. Твърди се, че обявеният за избран за кмет на кметство с. Секулово, а именно Невзад Хакъ Ибрям, не е предприел в изискуемия от закона едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност. Твърди, че лицето е вписан като член на УС на Потребителна кооперация „Златна Добруджа“ и не е заличен в срок. Иска се ОИК Дулово да провери изложеното в сигнала и след како се увери във верността на твърдените в сигнала факти и обстоятелства, да се произнесе съгласно правомощията си, като предсрочно прекрати пълномощията на Невзад Хакъ Ибрям, обявен за избран за кмет на кметство с. Секулово.

На свое заседание, проведено на 26.07.2021 г., ОИК Дулово се запозна с изложения сигнал. С протоколни решения бяха одобрени писма съответно до:

 1. Агенция по вписванията - Търговски регистър гр. Силистра;
 2. Невзад Хакъ Ибрям, с искане за предоставяне на информация за предприемането на действия за прекратяване на членството му в УС;
 3. Деловодството на Общински съвет Дулово с искане за предоставяне на информация дали е постъпило писмено уведомление по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА от Невзад Хакъ Ибрям – кмет на кметство с. Секулово.

В тази връзка са изпратени писма, както следва:

 1. До г-н Невзад Хакъ Ибрям – кмет на кметство с. Секулово;
 2. Общински съвет Дулово;
 3. Агенция по вписванията - Търговски регистър гр. Силистра.

ОИК Дулово е указала на Невзад Хакъ Ибрям да представи исканата информация в едномесечен срок, считано от получаването на писмото от ОИК Дулово.

И до днес – 03.09.2021 г., отговор на писмото не е постъпил в ОИК Дулово.

На свое заседание, проведено на 22.07.2021 г. ОИК Дулово, с Решение № 237-МИ от 22.07.2021 г. е поискала информация от Търговски регистър – гр. Силистра относно обстоятелства, подлежащи на вписване по отношение на кмета на кметство с. Секулово – Невзад Хакъ Ибрям.

В изпълнение на Решение № 238-МИ от 22.07.2021 г. е изпратено уведомление до Невзад Хакъ Ибрям с ЕГН *****, с което последният е уведомен, че е започнало производство срещу него за извършено нарушение на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, както и е отправено искане за предоставяне на информация.

И до днес – 03.09.2021 г., в ОИК Дулово не е постъпила информация от Невзад Хакъ Ибрям, както и същият не е депозирал никакви обяснения във връзка със сигнала, не е направил никакви възражения или искане за събиране на доказателства.

 С вх. № 311/26.08.2021 г. във входящия регистър на ОИК  Дулово е заведено писмо от Агенция по вписванията - Търговски регистър. Съгласно същото,  в изпълнение на действащата нормативна уредба, Агенция по вписванията няма да предостави документи и информация на хартиен носител. Съгласно ЗТРРЮЛНЦ регистърът е публичен. Достъпът до вписаните обстоятелства и обявените актове е безплатен и свободен. Достъпът до документите въз основа, на които е извършено вписване, обявяване или заличаване е регистриран. Последна промяна в обстоятелствата Потребителна кооперация „Златна Добруджа“, ЕИК ***** е вписана със заявление №20180430144708. Лицето Невзад Хакъ Ибрям, с ЕГН: ***** е вписан в Търговския регистър като член на УС на Потребителна кооперация „Златна Добруджа“ с ЕИК: *****.

Служебно в рамките на своите правомощия ОИК е извършила в деловодната си система и входящият регистър проверка дали в периода от 04.11.2019 г. до 04.12.2019 г. включително, кмета на кметство с. Секулово Невзад Хакъ Ибрям е уведомил ОИК за предприети действия по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА. В резултат от проверката е установено, че Невзад Хакъ Ибрям, като новоизбран кмет на кметство с. Секулово не е уведомил ОИК- Дулово в законовия едномесечен срок, за предприети от негова страна действия по прекратяване на дейността му като търговец или по освобождаване на длъжност, подробно визирана в член 41 ал. 1 от ЗМСМА.

ОИК Дулово, след като се запозна с всички относими и събрани и визирани по-горе доказателства по образуваното производство, установи следната фактическа и правна обстановка :

На 04.11.2019 г. с Решение на ОИК Дулово под № 149-МИ/28.10.2019 г. е обявила за избран за кмет на кметство с. Секулово – Невзад Хакъ Ибрям.

Съгласно чл. 41, ал. 1 ЗМСМА „Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.“

Съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА всички новоизбрани кметове на кметство са длъжни в едномесечен срок от избирането им, тоест в конкретният случай от 04.11.2019 г. до 04.12.2019 г. включително да предприемат необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването си от заеманата длъжност и уведомяват писмено за това Председателя на Общинския съвет и Общинската избирателна комисия.

Видно от събраните доказателства се установява следното :

 1. От получената и визирана по горе Справка от Търговски регистър при Агенция по вписвания Невзад Хакъ Ибрям не е заличен, като член на УС.
 2. За периода 04.11.2019 г. – 04.12.2019 г. Невзад Хакъ Ибрям не е предприемал каквито и да е действия по прекратяване на дейността по смисъла на член 41, ал. 3 от ЗМСМА.
 3. По отношение на Невзад Хакъ Ибрям липсва информация дали същият е уведомил в изискуемия от закона едномесечен срок от 04.11.2019 г. – 04.12.2019 г. Председателя на Общински съвет - Дулово за предприети действия по член 41, ал. 3 от ЗМСМА по отношение на членството си в Потребителна кооперация „Златна Добруджа“.
 4. Отговор с вх. № 265 от 26.07.2021 г. , Общински съвет Дулово е приел, че по отношение на Невзад Хакъ Ибрям, кмет на кметство с. Секулово НЕ Е НАЛИЦЕ несъвместимост по смисъла на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

Разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА изисква, при условията на императивност и кумулативност, лицето избрано за Кмет в определения от закона едномесечен срок, да предприеме необходимите фактически и правни действия, а именно: по прекратяване и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и същевременно да уведоми за това председателя на Общинския съвет и ОИК, а спазването на така посочените условия са обект на проверка от ОИК.

В случая, безспорно се установява, че избрания за Кмет и заинтересована страна в настоящия процесуален сигнал, не е прекратил търговската си дейност в указания едномесечен срок, считано от 04.11.2019 г., който срок изтича на 04.12.2019 г. по отношение на Потребителна кооперация „Златна Добруджа“ и не е уведомил за това ОИК  Дулово.

Безспорно липсва уведомяване от Невзад Хакъ Ибрям до ОИК- Дулово за предприети действия по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА по прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомяване на ОИК.

Тези конкретно посочени по горе бездействия от страна на кмета на кметство с. Секулово представлява неизпълнение на закона, скрепено със съответни правни последици – прекратяване на неговите пълномощия на кмет, в който смисъл е чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, която разпоредба е обвързана с чл. 41 ал.3 от ЗМСМА.

Следва да се отбележи, че законодателят е поставил високи изисквания към избраните лица за кмет, като само и единствено липсата и неизпълнение на едно от изброените в член 41 ал. 3 от ЗМСМА задължения, от страна на новоизбрания кмет – предприемане на действия по прекратяване на дейността или освобождаване от съответната длъжност, визирана в член 41 ал.1 от ЗМСМА, уведомяване на ОИК и Председателя на Общинския съвет, представлява основание за предсрочно прекратяване на неговите пълномощия.

Налице е нарушение от страна на кмета на кметство с. Секулово – Невзад Хакъ Ибрям по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА по отношение на членството му Потребителна кооперация „Златна Добруджа“, тъй като в срок от 04.11.2019 г. до 04.12.2019 г., както и не е уведомил в този срок ОИК-Дулово.

В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от Изборния кодекс, чл. 463 от Изборния кодекс, вр. с чл. 42, ал. 1, т. 5 и с чл. 42, ал. 3, изречение трето от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, при спазване на законно установения кворум и съобразявайки се с гореизложените мотиви, Общинската избирателна комисия Дулово

 

 

Р Е Ш И :

 1. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на НЕВЗАД ХАКЪ ИБРЯМ, ЕГН *****, обявен за избран за кмет на кметство с. Секулово с Решение № 149-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Дулово.
 2. ОБЕЗСИЛВА издаденото Удостоверение от ОИК Дулово под № 19 / 08.11.2019 г., с което за кмет на кметство с. Секулово е избран НЕВЗАД ХАКЪ ИБРЯМ.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - Силистра по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Председател: Стелиян Иванов Тотев

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 03.09.2021 в 12:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 240-МИ / 03.09.2021

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 308 от 21.07.2021 г. , подаден от Николай Илиев Илиев, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на Невзад Хакъ Ибрям, в качеството му на Кмет на кметство с. Секулово

 • № 239-МИ / 26.07.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран следващия от кандидатската листа на Движение за права и свободи-ДПС.

 • № 238-МИ / 22.07.2021

  относно: Изпращане на уведомления до заинтересованите лица, на основание чл.26, ал.1 от АПК и предоставяне на информация.

всички решения