09.03.2020

Съобщение

Заседания на ОИК Дулово на 10.03.2020 г. от 12:00 часа.

19.11.2019

Съобщение

Заседания на ОИК Дулово на 19.11.2019 г. от 16:00 часа.

08.11.2019

Съобщение

Заседания на ОИК Дулово на 08.11.2019 г. от 12:00 часа.

06.11.2019

Съобщение

Първо заседание на новоизбрания Общински съвет на 11 ноември 2019 г. от 14:00 часа.

03.11.2019

Съобщение

Заседания на ОИК Дулово на 03.11.2019 г. от 13:15 часа.

31.10.2019

Съобщение

Заседания на ОИК Дулово на 02.11.2019 г. от 13:00 часа.

30.10.2019

Съобщение

Срокът за подаване на заявления за регистрация на застъпници за втори тур на изборите на 03.11.2019 г. е 17:00 часа на 02.11.2019 г. Право на застъпници имат партиите, чиито кандидати ще участват във втори тур, само за вида избор - кмет на община Дулово, кмет на кметство Окорш и кмет на кметство Водно. Регистрираните застъпници за първи тур за кандидатските листи кмет на община, кмен на кметство Окорш и кметство Водно не са загубили качеството си и могат да бъдат такива и на втори тур. 

Заместващи застъпници се подават до 17:00 часа на 02.11.2019 г.

 

Представители на партии се подават до 17:00 часа на 02.11.2019 г., само за партиите чиито кандидати са допуснати до втори тур на изборите. Представителите на партиите по изречение първо включени и публикувани в списъка на представителите от ОИК запазват качеството си за втори тур.

30.10.2019

График за получаване на книжа и материали на 02.11.2019 г. от СИК за втори тур

ГРАФИК

ЗА ПРЕДАВАНЕ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА, БЮЛЕТИНИ И МАТЕРИАЛИ

И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА,

КЪДЕТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДО НАЧАЛОТО НА ИЗБОРНИЯ ДЕН – 03.11.2019 г.

ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН – 02.11.2019 г. /събота/

по ред

ЧАС

СЕКЦИЯ №

НАСЕЛЕНО МЯСТО

1.

14.30

409

ЧЕРНИК

2.

14.30

410

ЧЕРНИК

3.

14.30

411

ЧЕРНИК

4.

14.30

442

ОВЕН

5.

14.30

413

ВОДНО

6.

14.30

423

ПРОЙНО

7.

15.00

440

ВОКИЛ

8.

15.00

441

ВОКИЛ

9.

15.00

438

ОКОРШ

10.

15.00

439

ОКОРШ

11.

15.00

434

ДОЛЕЦ

12.

15.00

437

ПАИСИЕВО

13.

15.00

435

БОИЛ

14.

15.00

436

ОРЕШЕНЕ

15.

15.30

427

ЧЕРНОЛИК

16.

15.30

428

ЧЕРНОЛИК

17.

15.30

417

ЗЛАТОКЛАС

18.

15.30

429

ПРАВДА

19.

15.30

430

ПРАВДА

20.

15.30

431

ЯРЕБИЦА

21.

15.30

432

ЯРЕБИЦА

22.

15.30

433

РУЙНО

23.

16.00

414

ЧЕРКОВНА

24.

16.00

419

МЕЖДЕН

25.

16.00

420

ВЪРБИНО

26.

16.00

422

КОЗЯК

27.

16.00

421

ТАСЛАКОВО

28.

16.00

418

КОЛОБЪР

29.

16.30

424

РАЗДЕЛ

30.

16.30

425

СЕКУЛОВО

31.

16.30

415

ГРЪНЧАРОВО

32.

16.30

416

ПРОХЛАДА

33.

16.30

426

СКАЛА

34.

17.00

401

ДУЛОВО

35.

17.00

402

ДУЛОВО

36.

17.00

403

ДУЛОВО

37.

17.00

404

ДУЛОВО

38.

17.00

405

ДУЛОВО

39.

17.00

406

ДУЛОВО

40.

17.00

407

ДУЛОВО

41.

17.00

408

ДУЛОВО

42.

17.00

412

ДУЛОВО

27.10.2019

Съобщение

Заседания на ОИК Дулово на 27.10.2019 г. от 13:30 часа.

27.10.2019

Съобщение

Заседания на ОИК Дулово на 27.10.2019 г. от 07:40 часа.

25.10.2019

Съобщение

Заседания на ОИК Дулово на 25.10.2019 г. от 13:30 часа.

24.10.2019

Съобщение

Заседания на ОИК Дулово на 24.10.2019 г. от 11:30 часа.

23.10.2019

Съобщение

Заседания на ОИК Дулово на 23.10.2019 г. от 11:30 часа.

18.10.2019

Съобщение

Заседания на ОИК Дулово на 18.10.2019 г. от 17:00 часа

16.10.2019

Съобщение

Заседания на ОИК Дулово на 17.10.2019 г. от 15.00 часа. и от 17.00 часа

13.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Дулово на 14.10.2019 г. от 12.00 часа.

11.10.2019

График за обучение на СИК

Дата и час  за обучение

Обучение за СИК с номера

Място на обучение 

Обучители

19.10.2019 г.

от 10:00 часа

от 191000401 до 191000421

гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №19 - читалище

Г. Димова

И. Ахмед

20.10.2019 г.

от 10:00 часа

от 191000422 до 191000442

гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №19 - читалище

Г. Димова

И. Ахмед

10.10.2019

Гласуване по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия

На 12.10.2019 г. изтича срокът за подаване на заявленията до общинска администрация Дулово за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес, както и за подаване на заявления до общинска администрация Дулово от избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, да гласуват с подвижна избирателна кутия.

08.10.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Дулово на 08.10.2019 г. от 17.05 часа.

03.10.2019

Представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден

Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да упълномощават свои представители да ги представляват в изборния ден. В срок до 17,00 часа на 26.10.2019 г. партиите, коалициите и инициативните комитети изготвят и представят в ОИК Дулово списък (на хартиен носители и в EXCEL формат) с имената, ЕГН-тата, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава от представляващия партията/коалиция или изрично упълномощени от тях лица, а за инициативните комитети от представляващото инициативния комитет лице. Пълномощниците представят в ОИК и съответното пълномощно. Общия брой на упълномощените представители на партия/коалиция/инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателите секции, т.е. до 42 броя. Представителите се легитимират в изборния ден с пълномощното от представляващия партията/коалицията или упълномощен от него лице. Представителите на инициативните комитети се легитимират с пълномощно подписано от представляващия инициативния комитет. В изборния ден представителите на партии, коалиции и инициативни комитети са длъжни да носят отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 607-МИ/14.08.2019 г. на ЦИК.

До 17,00 часа на 26.10.2019 г. всяка партия/коалиция/инициативен комитет може да заяви пред ОИК Дулово, че оттегля пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия партията/коалицията или упълномощено от него лице. По отношение на инициативния комитет оттеглянето се извършва в писмена форма от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмени доказателства, че пълномощното е оттеглено.

02.10.2019

Ред и условия за регистрация на заместващи застъпници

Срокът за подаване на документи за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници е до 17.00 часа на 26.10.2019 г. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в изборния район, т.е. до 14 заместващи застъпника. В горепосочения срок партията, коалицията и инициативния комитет могат да представят в ОИК Дулово предложение приложение 74-МИ от изборните книжа. Към предложението се прилагат: 1.) пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице; 2.) Декларация – приложение № 75-МИ от изборните книжа от всяко лице заявено като заместващ застъпник; 3.) Списък с имената и ЕГН-тата  на застъпниците на хартия и на технически носител в EXCEL формат. За заместващите застъпници важат разпоредбите и изискванията отнасящи се за застъпниците.

02.10.2019

Ред и условия за регистрация на застъпници

Срокът за подаване на документи за регистрация на застъпници в ОИК Дулово е до 17.00 часа на 26.10.2019 г. Регистрираните в ОИК Дулово партии, коалиции и инициативни комитети подават заявление Приложение№73-МИ от изборните книжа, подписано от представляващите партията или коалицията.Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението се прилагат: 1.) пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице; 2.) Декларация – приложение № 75-МИ от изборните книжа от всяко лице заявено като застъпник; 3.) Списък с имената и ЕГН-тата  на застъпниците на хартия и на технически носител в EXCEL формат. Едно лице може да бъде застъпник само на една партия/коалиция/инициативен комитет и само на една кандидатска листа, поради което за всеки вид избор /общински съветници, кмет на община, кмет на кметство/ се подава отделно заявление за регистрация на застъпници. В едно заявление могат да се посочат няколко застъпника. Партията, коалицията и инициативния комитет заявяват регистрация на застъпници само за видовете избор, за които са вече регистрирани в ОИК Дулово. Застъпниците не са обвързани с конкретна секция. Общият брой на застъпниците на кандидатите на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район, т.е. до 42-ма застъпника.

30.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Дулово на 01.10.2019 г. от 15.00 часа.

30.09.2019

Определяне на секция за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 1. За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването е определена секция № 191000402, находяща се в гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 17 /ОУ „Христо Смирненски“/ .
 2. Определените от ОИК Дулово мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден са:

А. Избирателите с увредено зрение  или със затруднения в придвижването имат право да гласуват в избирателна секция, различна от тази, в чийто списък са включени, във връзка с което общинската администрация в община Дулово следва да предприеме мерки, позволяващи на тези лица да гласуват в изборния ден, както следва:

 • Входната част на сградата, в която се помещава секцията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, се оборудват чрез изграждане на временни рампи от твърд материал, тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Приложение № 2  към  Решение № 953-МИ/04.09.2019 г. на ЦИК, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.
 • В секцията за гласуване по чл. 10 от ИК се поставят подходящи за гласуване кабини с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.
 • Пред секцията за гласуване по чл. 10 ИК се поставя табела и други обозначителни знаци (Приложение № 1 към Решение № 953-МИ/04.09.2019 г. на ЦИК) с минимални размери 20/30 см., на които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см. се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция.

Б. Пред сградата със специализираната секция задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

В. Осигуряването на транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден (27.10.2019 г.) ще се реализира от Семиха Мустафа Ахмед, мл. експерт „Административно обслужване“ в община Дулово, на телефон 086 423 000 и 0884 500 150, съгласно Заповед № РД-04-548/26.09.2019 г. на ВрИД кмет на община Дулово.

Г. Предварителни заявки се подават към Цветанка Костова Василева, гл. специалист ОТДА в община Дулово, всеки работен ден от 8:30 часа  до 17:30 часа на телефон 0882 361 021.

28.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Дулово на 29.09.2019 г. от 15.00 часа.

27.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Дулово на 27.09.2019 г. от 16.00 часа.

26.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Дулово на 26.09.2019 г. от 16.00 часа.

24.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Дулово на 24.09.2019 г. от 17.05 часа.

23.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Дулово на 24.09.2019 г. от 14.00 часа.

22.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Дулово на 22.09.2019 г. от 10.00 часа.

18.09.2019

Форма в електронен вид за регистрация на кандидати и кандидатски листи в ОИК

При подаване на предложенията за регистрация на кандидати и кандидатски листи в ОИК, партиите, коалициите и инициативни комитети следва да представят данните за кандидатите и на електронен носител (флашка) в структуриран електронен вид във формат ЕКСЕЛ – Приложение 1, което може да изтеглите от следния линк  Приложение 1

18.09.2019

Формата и структурира на електронния вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Във връзка с предстоящата регитрация на независимите кандидати за кметове, издигнати от инициативни комитети и предвид Решение № 638-МИ/21.08.2019 г. на ЦИК, припомняме, че списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат е по утвърден от ЦИК образец приложетие 67-МИ от изборните книжа.

18.09.2019

Срок за прием на предложения за регистрация на кандидати и кандидатски листи

Срокът за прием на предложения за регистрация на кандидати и кандидатски листи в ОИК е от 9.00 часа на 17.09.2019 г. до 17.00 часа на 24.09.2019 г.

17.09.2019

Осигуряване на публичност и прозрачност на предизборната кампания

С цел подпомагане на всички участници да спазят законовите си задължения във вр. с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., Сметната палата е изготвила брошура,в която е посочено как да се осъществява финансирането на приходите и разходите, забраните, задълженията за деклариране, отчетността, както и какава инфармация трябва да се подава за ЕРИК, и съответните срокове. Брошурата може да изтеглите от интернет страницата на Сметната палата на адрес: https://www.bulnao.government.bg/bg/application/download/12393/broshure-eu-elections-2019.pdf

 

17.09.2019

Съобщение

За участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., в ОИК Дулово са регистрирани шест партии, две коалиции и пет инициативни комитета, както следва:

 • За изборите за кмет на община Дулово: ПП ГЕРБ; ПП „ВОЛЯ”; Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”; ПП „Обединена социалдемокрация”; партия Движение за права и свободи - ДПС; Коалиция „Ние, Гражданите”; партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ”.
 • За изборите за общински съветници в община Дулово: ПП ГЕРБ; ПП „ВОЛЯ”; Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”; партия Движение за права и свободи - ДПС; Коалиция „Ние, Гражданите”; партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ”; ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”.
 • За изборите за кметове на кметства в община Дулово: ПП ГЕРБ; ПП „ВОЛЯ”; Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”; партия Движение за права и свободи - ДПС; партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ”; ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”; ИК Гюлстун Али Алекбер; ИК Ахмед Тахир Ахмед; ИК Рейхан Шефкъ Назиф; ИК Турхан Мехмед Агаоглу; ИК Насуф Ремзи Даил.
16.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Дулово на 16.09.2019 г. от 17:05 часа.

15.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Дулово на 15.09.2019 г. от 15:00 часа

11.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Дулово, насрочено за 11.09.2019 г. от 16,00 часа.

10.09.2019

ПРАВИЛА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ЦЕНТРОВЕ НА ПРОЯВИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ В ИЗБОРИТЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г., РЕГИСТРИРАНИ ОТ ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ПО ВРЕМЕ

 

 

 

 1. На основание чл. 196, ал. 1 във вр.чл. 189, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) Общинска избирателна комисия в община Дулово (ОИК Дулово) приема настоящите правила за отразяване от Регионалните радио- и телевизионни центрове на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 27 октомври 2019 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, във времето на предизборната кампания.
 2. Регионалните радио- и телевизионни центрове отразяват проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 27 октомври 2019 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, въз основа на следните принципи:

2.1. Спазване на разпоредбите на ИК и на принципите, установени в чл. 10 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ);

2.2. Спазване на Решение № 794-МИ от 27 август 2019 г. и Решение № 795-МИ от 27 август 2019 г. на ЦИК;

2.3. Обективност при отразяването на проявите на всички кандидати в различните форми: диспути, клипове и други форми;

2.4. Справедливо отразяване на предизборните прояви на всички кандидати;

2.5. Равнопоставеност на всички кандидати при отразяване на техните прояви, чрез многообразие от гледни точки и осигуряване на възможност за свободно изразяване на мнения;

2.6. Зачитане на значимостта на всеки кандидат, при отразяване на предизборната му кампания;

2.7. Зачитане на правата и доброто име на всеки кандидат;

2.8. Регулация и саморегулация за отговорно, обективно, точно и честно медийно поведение, при упражняване на редакторската свобода.

 1. Регионалните радио- и телевизионни центрове отразяват проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 27 октомври 2019 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, като прилагат редакторска свобода и отговорност при спазване на посочените в т. 2 принципи, спазване на действащото законодателство и добрата журналистическа практика, установена в Етичния кодекс на българските медии.
 2. Регионалните радио- и телевизионни центрове, спазвайки принципа на равнопоставеност, предоставят равна възможност на всички кандидати за общински съветници и за кметове, регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, да заявят, заплатят и използват телевизионно и/или радиовреме за излъчването на предизборни клипове и за използването на други форми на отразяване на предизборната кампания.
 3. Предизборните предавания по Регионалните радио- и телевизионни центрове се заплащат от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет, не по-късно от 40 дни преди изборния ден (16 септември 2019 г.). Заплащането се извършва преди излъчване на предаването.

Тарифата, приета от Министерския съвет, се изпраща незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

 1. Регионалните радио- и телевизионни центрове следва да предприемат организационни мерки за недопускане на нелоялно предизборно съревнование в други свои рубрики, извън определените програми и предавания за тази цел.
 2. Забранено е в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг кандидат, партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет, и/или друг участник в изборите. Не се допуска използването в готовите за излъчване клипове на елементи на търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.
 3. Забранено е в предаванията на Регионалните радио- и телевизионни центрове да бъдат накърнявани правата и доброто име на кандидат за общински съветник и/или за кмет издигнат от партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, съответната коалиция или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от ЗРТ. Искането може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва незабавно, без коментар, в същото време, предаване и рубрика.
 4. Забранено е излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания, както и се забранява излъчването на материали с антидържавен, нехуманен характер или материали, насаждащи етническа, верска нетолерантност и омраза.
 5. Регионалните радио- и телевизионни центрове се използват от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР съгласно Решение №796-МИ/27.08.2019 г. на ЦИК и правилата към него.
 6. Регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за безплатни диспути между кандидати и представители на партиите, коалициите, местни коалиции и инициативните комитети.
 7. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на регионалните радио- и телевизионните центрове и представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.
 8. Редът за участие в диспутите се определя чрез жребий от общинските избирателни комисии по седалището на съответния радио- и телевизионен център, не по-късно от 25 септември 2019 г. (31 дни преди изборния ден). При непроведен жребий в ОИК се използва поредността на партиите и коалициите в БНТ и БНР. Инициативните комитети се подреждат последни според времето на регистрацията им в ОИК.

Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или в споразумението по т.10.

 1. Във времето на предизборната кампания може да се използват и платени форми с цел популяризация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и агитация към гласуване за техните кандидати.
 2. Времетраенето на платените форми, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между ръководителите на Регионалните радио- и телевизионни центрове, и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.
 3. Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, се предоставят от упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или се изработват от екипи на Регионалните радио- и телевизионни центрове при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства. Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на ОИК.
 4. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от Регионалните радио- и телевизионни центрове партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети – чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица могат да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване, Общинската избирателна комисия по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват. Решението на ОИК може да се оспорва пред ЦИК в срок до 24 часа от обявяването му.
 5. Настоящите правила за отразяване от Регионалните радио- и телевизионни центрове на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 27 октомври 2019 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, са приети с Решение № 12-МИ от 10-ти септември 2019 г. на ОИК Дулово.
09.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Дулово, насрочено за 10.09.2019 г. от 17,05 часа.

06.09.2019

Начална дата за прием на документи за регистрация в ОИК Дулово

Инициативните комитети, регистрираните в ЦИК партии и коалиции, както и образуваните от регистрирани в ЦИК партии и коалиции, местни коалиции, подават в ОИК Дулово документи за регистрация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. от 9.00 часа на 12.09.2019 г. до 17.00 часа на 16.09.2019 г.

04.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК Дулово, насрочено за 05.09.2019 г. от 10,30 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 196-МИ / 10.03.2020

  относно: Прекратяване на правомощията на кмета на кметство с. Водно, община Дулово. Уведомяване на ЦИК и заинтересованите лица.

 • № 195-МИ / 19.11.2019

  относно: Процесуално представителство и защита на ОИК Дулово

 • № 194-МИ / 08.11.2019

  относно: Жалба вх. № 248/08.11.2019 г. от Движение за права и свободи – ДПС

всички решения